yeni türkiye'nin hedefleri (ebook) 9789754452211
  • Comenzar a leer

YENI TÜRKIYE'NIN HEDEFLERI EBOOK


Valora este libro

0.99€

0.94€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754452211
Ziya Gökalp, Malta'daki sürgün hayat?n? tamamlay?p 19 May?s 1921 tarihinde yurda döndükten sonra, Diyarbak?r'da Mefkure isimli bir dergi ç?karmak istedi. Fakat ?ehrin valisi, bu isme itiraz etti?i için dergisine Küçük Mecmua ad?n? verdi. Urfa'n?n Frans?z, Mardin'in ?ngiliz i?gali alt?nda oldu?u o dönemde, dergisinde vatanperverane yaz?lar yazd?. Sonra, Ankara'da Telif ve Tercüme Heyeti ba?kanl???na getirildi?i için kitap ve dergi çal??malar?na bir süre ara verdi. 11 A?ustos 1923'de Diyarbak?r milletvekili seçilince, yeniden yaz? hayat?na dönme f?rsat? buldu. Yeni Türkiye isimli gazeteyi kurdu. Atatürk'ün iste?i ile bu gazetede ve Hakimiyet-i Milliye'de, yeni yap?lanmakta olan Türk Devleti'nin düzenlenmesine yol gösterici çok de?erli makaleler yazd?. Yeni Türkiye'nin Hedefleri isimli bu kitap, Ziya Gökalp'in 1 Temmuz 1923'ten itibaren ayn? isimle Yeni Türkiye Gazetesi'nde yazd??? o makalelerin bir araya getirilmesi ile haz?rlanm??t?r.

Inseparables, comprar "YENI TÜRKIYE'NIN HEDEFLERI (EBOOK)" junto con:

Opiniones "YENI TÜRKIYE'NIN HEDEFLERI (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate