werther'in a?k ac?lar? (ebook) johann wolfgang von goethe 9789754452440
  • Comenzar a leer

WERTHER'IN A?K AC?LAR? EBOOK


Valora este libro

0.99€

0.94€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754452440
Alman edebiyat?n?n ünlü temsilcisi Johann Volfgang von Goethe (Göte) dünyaca ünlü bir ?air, romanc? ve oyun yazar?d?r. 28 A?ustos 1749'da Frankfurt'ta do?du. Babas?, o?lu Göte'ye küçük ya?tan itibaren hem din e?itimi ald?rd?, hem de ona Latince, Yunanca, ?branice, Frans?zca, ?ngilizce ve ?talyanca ö?renimi verdirdi. 1759'da Frans?zlar Frankfurt'u i?gal ettikleri zaman, Goethe'nin evini Frans?z ordu karargah? olarak kullanm??lard?. Küçük Göte, bu dönemde kültürlü bir ki?i olan Frans?z komutanla yak?nl?k kurdu ve ondan Frans?z edebiyat?n? ö?rendi. Racine ve Molliere'in eserlerini okudu. 1765'te 16 ya??nda iken hukuk e?itimi yapmak üzere Leipzig'e gitti. 1772 y?l?nda mezun oldu ve staj?n? tamamlamak üzere Wetzlar'a gitti. Orada hukuka de?il edebiyata yönelmi?ti. Wetzlar'da arkada?? Albert'in ni?anl?s? Charlotte (?arlot) Buff'a a??k oldu. Ama bu umutsuz bir a?kt?. A?k?n? "Die Leiden des Jungen Werther" (Genç Werter'in Çektikleri) ad? alt?nda bir a?k roman? meydana geldi ve k?sa sürede dünya çap?nda büyük bir üne kavu?tu. Bu roman?n konusunu, Charlotte (?arlot)'a duydu?u umutsuz a?k kadar, Jerusalem adl? dostunun a?k u?runa kendini öldürmesi ile sonuçlanan dramatik olay?n etkileri olu?turur.

Inseparables, comprar "WERTHER'IN A?K AC?LAR? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "WERTHER'IN A?K AC?LAR? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate