türkçülü?ün esaslar? (ebook) 9789754452181
  • Comenzar a leer

TÜRKÇÜLÜ?ÜN ESASLAR? EBOOK


Valora este libro

2.25€

2.14€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754452181
Türk dü?ünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli simalar?ndan olan Ziya Gökalp, Türkçülü?ün Esaslar? adl? eseriyle "Türk milletindenim" demenin ne demek oldu?unu, Türk milletinin kim oldu?unu, nereden geldi?ini ve nereye gitmesi gerekti?ini ö?reten bir ilk ö?retmendir. Bu çabalar?yla Türk milliyetçili?inin zeminini de haz?rlayan Gökalp, kendisine kadar da??n?k bir halde gelen dü?ünceleri bir araya getirerek, gerçek anlam?n? bulan bu dü?ünceye Türkçülük ad?n? vermi? ve milletin bundan sonra gidece?i yolu tayin etmi?tir. ?mparatorluktan Millî-Devlete geçi? döneminde ya?ayan Gökalp'?n, insanlar?n kafalar?n?n kar???k oldu?u bir dönemde, bu kar???kl??a çözüm bulmak amac?yla Türk toplumu ve kültürü üzerine yapt??? sosyolojik, kültürel ve siyasî de?erlendirmeler geçerlili?ini bugün de muhafaza etmektedir.

Inseparables, comprar "TÜRKÇÜLÜ?ÜN ESASLAR? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "TÜRKÇÜLÜ?ÜN ESASLAR? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate