s?cak sar? kank?rm?z? (ebook) 2789785965763
  • Comenzar a leer

S?CAK SAR? KANK?RM?Z? EBOOK


Valora este libro

1.49€

1.42€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 2789785965763
Ya?ad??? topraklara ve insan?na kar?? sorumluluk duyan her ilerici, ayd?n ve sosyalist, e?it, özgür ve onurlu bir gelecek için mücadele verdi. E?er ortada mücadele varsa, bedel ödemek de vard?. Türkiye’nin sosyalistleri, devrimcileri bu bedeli hep bildiler, göze ald?lar ve ödediler. Mücadele bitmedi, devam ediyor... Bedel ödemek de...  Ali Bulut da, ilkeli ve onurlu bir direnç göstermi? her komünist gibi bilincindeki ve inanc?ndaki de?erleri ya?ama dökmek için bir mücadelenin içinden geliyor.  Söyleyecek sözümüz oldu?u için, yapacak i?imiz oldu?u için ve sonras?nda yepyeni bir dünya kurmak için ç?k?lan bu zorlu yolculuklarda biriktirdiklerimizi kal?c?la?t?rmak tarihsel bir zorunluluk olarak duruyor kar??m?zda.  Ali Bulut, bu kitapla, birikim ve deneyimlerini kendi ki?isel tarihi özelinde ya?ad???m?z co?rafyan?n sosyalizmin mücadelesinin kolektif belle?ine kal?c? bir katk? sunuyor. Ütopyalar?m?z? gerçek k?lma mücadelesinde komünistlerin ya?ad??? her deneyimin kimi zaman, ?iir, roman, an? ile kimi zaman da müzik, resim ya da sinema gibi çe?itli sanat alanlar?nda birer üretime dönü?mesi son derece anlaml? ve de?erlidir.S?cak Sar? Kan K?rm?z? kitapta, yokluklar, yoksulluklar, ac?lar, sevinçler ve i?kenceler de?il, bunlar?n olu?turdu?u bir ya?am ve mücadele deneyimi var. Hayata, egemen s?n?fa ve onu temsil eden tüm de?erlere ilkeli, inatç? ve kararl? duru? var.Ali Bulut, bir emekçi ve komünist olarak, kendi ya?am?n?n sosyalist bir Türkiye mücadelesi ile örtü?en duru?unu, bu kitapla kendi d???na ta??yor, bunu hepimizle payla??yor.

Inseparables, comprar "S?CAK SAR? KANK?RM?Z? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "S?CAK SAR? KANK?RM?Z? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate