sava?ta ve bar??ta büyük stratejiler (ebook) paul kennedy 9789944330091
  • Comenzar a leer

SAVA?TA VE BAR??TA BÜYÜK STRATEJILER EBOOK


Valora este libro

3.49€

3.32€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789944330091
Diplomatlar, siyaset bilimciler, devlet yöneticileri ve siyasetçiler, gazeteciler ve ilgili herkes için kaynak kitap.P. Kennedy'nin editörlü?ünü yapt??? elinizdeki kitapta, kendi alan?nda önde gelen otoriteler, uzun erimli ç?karlar?n? korumak için sava? ve bar?? zamanlar?nda siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri nas?l birle?tirmeye çal??t?klar?n? tart???yorlar. Kitap, Avrupa büyük stratejilerinin klasik örneklerini çözümlüyor ve günümüzün büyük sava? alan? operasyonlar?ndan ulusal kaynaklar?n yönetimi konusuna, diplomasinin ya?amsal rolü, halk?n sava? zaman?nda sava??n yükünü, bar?? zaman?nda savunma maliyetlerini ta??ma iste?i konular?na do?ru nas?l geni?ledi?ini anlat?yor. 1. ve 2. Dünya Sava?lar?nda ?ngiliz büyük startejileri ile, Roma ?mparatorlu?u'nun ?mparatorluk ?spanyas?'n?n, Almanya, Fransa ve Sovyetler Birli?i'nin büyük stratejileri de kitab?n konusunu olu?turuyor. Diplomatlar, siyaset bilimciler, devlet yöneticileri ve siyasetçiler, gazeteciler ve bu konulara ilgi duyan herkes için kaynak bir kitap"Sava?ta ve Bar??ta Büyük Stratejiler"

Inseparables, comprar "SAVA?TA VE BAR??TA BÜYÜK STRATEJILER (EBOOK)" junto con:

Opiniones "SAVA?TA VE BAR??TA BÜYÜK STRATEJILER (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate