paganizm (ebook) 9789756130438
  • Comenzar a leer

PAGANIZM EBOOK


Valora este libro

3.49€

3.32€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789756130438
Paganizm, ülkemizde en yanl?? anla??lan kavramlardan biri olarak belli bir popülariteye sahiptir. Hem yanl?? anla??l?p hem popüler olma çeli?kisi, büyük ölçüde paganizm hakk?ndaki eksik bilgilerden kaynaklanmaktad?r.Ülkemizde, hem kendilerine "pagan" ad? veren topluluklar?n olmas?, hem de kendilerini "pagan" olarak adland?rmadan pagan pratikleri yapan ve özünde pagan olan topluluklar?n olmas? bu konunun tam olarak anla??lmas?n? zorunlu k?lmaktad?r.Öte yandan, paganizmden, "çoktanr?c?l?k" ya da "putataparl?k/putperestlik" diye söz edilmesi de paganizmin birçok ki?i taraf?ndan yanl?? anla??lmas?na neden olmaktad?r.Paganizm Do?a insan ili?kilerinin prati?i olmakla birlikte "Kadim Bilgi"nin ta kendisidir.Pagan dü?ünce ilk zamanlardan beri ki?inin sa?l?kl? bir "birey" olarak toplum içinde var olmas?n? öngördü?ünden ve sembolik anlat?mlar?n birço?unun bu amaca hizmet etti?inden, pagan inançlar?n? bu amaçtan soyutlamak olanaks?zd?r.Bu ba?lamda toplum içinde sa?l?kl? bir birey olman?n ipuçlar? da bu kitapta kadim bilgi ?????nda yer almaktad?r.Paganizmi anlamak asl?nda bizim özümüzü ve Do?a'n?n öngördü?ü hayat? anlamakt?r; k?saca kendini bilmektir.Kitap boyunca siz de bu de?i?ik yolculukta, paganizmin izlerini ararken kendinizi bulacaks?n?z...

Inseparables, comprar "PAGANIZM (EBOOK)" junto con:

Opiniones "PAGANIZM (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate