osmanl? tarihi ve 1.dünya sava?? an?lar? (ebook) 9789758845163
  • Comenzar a leer

OSMANL? TARIHI VE 1.DÜNYA SAVA?? AN?LAR? EBOOK


Valora este libro

3.00€

2.85€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789758845163
Hive Krallar?n?n Tenuhi sülalesine mensup olan Arslan'?n annesi de Çerkez as?ll? Fad?la Han?m'd?r. Arslan 1879 y?l?nda Lübnan'da dünyaya gelmi?tir. Be? ya??na geldi?inde okuma yazma ö?renen Arslan, daha sonra Amerikan Koleji'ne devam etmi? ?ngilizce'nin yan?nda ba?ka derslerde de ba?ar?l? olmu?tur.Siyasi tarihçi-?air-edebiyat?-büyük yazar ve emir'ü'l beyan (söz ustas?) olarak bilinir. K?sa bir Türk tarihi giri?i ile ba?layan kitap, bütün padi?ahlar?n hayat?n? ve o dönemde ya?ayan alimleri tan?t?yor. Son dönem birebir ?ahit oldu?u olaylar?n anlat?ld??? bir hat?rat da say?l?r.Kendi ifadesi ile; "...Bizim maksad?m?z, anlatt???m?z olaylara, bizzat ?ahit oldu?umuzu göstererek sözümüzü güçlendirmektedir. Çünkü dinlemek ile görmek aras?nda çok büyük fark vard?r. Tarihçilerin haber verdi?i olaylar?n bir ço?unun ya asl? yoktur, ya da zay?ft?r. Bunun sebebi; tarihçilerin bu haberleri ya insanlar?n a?z?ndan almalar?, veya çok incelemedikleri baz? rivayetleri nakletmeleridir. Ben ise gözümle görüp, kula??mla duydu?uma anlatt?m. Bundan maksad?m; ziyadesiyle ara?t?rarak, sonuçta da son derece güvenilir bilgiler sunmaktad?r...'Gören i?iten gibi de?ildir'"

Inseparables, comprar "OSMANL? TARIHI VE 1.DÜNYA SAVA?? AN?LAR? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "OSMANL? TARIHI VE 1.DÜNYA SAVA?? AN?LAR? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate