osmanl? tarihi 2 saraydan sürgüne (ebook) 9789758845132
  • Comenzar a leer

OSMANL? TARIHI 2 SARAYDAN SÜRGÜNE EBOOK


Valora este libro

3.49€

3.32€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789758845132
Osmanl? ?mparatorlu?u'nun kurulu? (1299) yeri olan Sö?üt, küçük bir Selçuklu uç beyli?i iken; Osman Gazi'nin Bizans Tekfurlar?'n?n topraklar?na yapt??? ak?nlarla sürekli geni?letilmi? ard?ndan gelenler de devam ettikleri ak?nlar ve gösterdikleri ince siyasetle bu geni?lemeyi sürekli k?lm??lard?r. "Ankara Sava??" her ne kadar sekteye u?ratm??sa da bu geli?meyi Osmanl? toparlanmay? bilmi?tir. ?ktidar? en uzun süre elinde bulunduran hanedan olmay? ba?aran ve dünya üzerinde en uzun hüküm süren imparatorluklardan biri olan Osmanl?, sürekli incelenen bir tarih konusudur. Elinizdeki kitap, Osmanl?'n?n küçücük beylikten nas?l muhte?em bir imparatorluk kurdu?unu, padi?ahlar?n hayatlar? çerçevesinde olaylar? kronolojik s?ra ile takip eden, sava?lar-bar??lar, önemli ki?iler, kültür, mimari gibi yaz?labilecek her konuyu i?lemi?tir. Kullan?lan kaynak eserler ve yazar?n yorumlar? sat?r aralar?nda i?lenmi? ve tarih ders kitab? kimli?inden ç?kar?lm?? roman gibi anlat?lm??t?r. 

Inseparables, comprar "OSMANL? TARIHI 2 SARAYDAN SÜRGÜNE (EBOOK)" junto con:

Opiniones "OSMANL? TARIHI 2 SARAYDAN SÜRGÜNE (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate