hürriyet'e mektuplar (ebook) 9789754452105
  • Comenzar a leer

HÜRRIYET'E MEKTUPLAR EBOOK


Valora este libro

0.99€

0.94€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754452105
Osmanl? ?mparatorlu?u'nun I. Dünya Sava??ndan ma?lup olarak ç?kmas? üzerine, ?ngilizler, sava? suçlusu olarak niteledikleri asker ve sivil bir çok ki?iyi Limn? ve Malta Adalar?na sürgüne göndermi?lerdi. Bu ki?iler aras?nda eski ?ttihatç? Ziya Gökalp de vard?. Ziya Gökalp'e tutuklama emri, 28 ?ubat 1919 günü Darül Fünun'da (?stanbul Üniversitesi) ders verdi?i s?rada tebli? edildi. Derhal bir arabaya bindirilerek Sirkeci'deki polis müdürlü?üne, oradan da Bekira?a Bölü?üne nakledildi. Ziya Gökalp ve yan?ndaki on bir üst düzey devlet adam? 26 May?s 1919 tarihinde Prenses ?na isimli gemiye bindirildiler. L?mni adas?n?n Mondros Liman?nda karaya ç?kar?ld?lar. Üç ay sonra Malta'ya gönderildiler. Bu kitap Ziya GÖkalp'?n esirlik günlerinde Limni ve Malla adalar?ndaki esir kamplar?ndan e?i Vecihe Han?m'a, k?zlar? Seniha, Hürriyet ve Türkan'a yazd??? mektuplar? içermektedir. Mektuplarda k?zlar?na verdi?i ö?ütler bütün Türk çocuklar? ?çin yol gösterici önemdedir.

Inseparables, comprar "HÜRRIYET'E MEKTUPLAR (EBOOK)" junto con:

Opiniones "HÜRRIYET'E MEKTUPLAR (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate