cumhuriyetle birlikte büyüdüm (ebook) 2789785972532
  • Comenzar a leer

CUMHURIYETLE BIRLIKTE BÜYÜDÜM EBOOK


Valora este libro

2.50€

2.38€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 2789785972532
Do?du?umda henüz Cumhuriyet kurulmam??t?. Bu aç?dan Cumhuriyetle Büyüdüm diyebilirim.Çocuklu?um ve ilkokul y?llar?m Harf Devrimi, Tevhid i Tedrisat, Medeni Kanun vb. devrimlerin uygulanmaya ba?lad??? y?llard?. Ortaokul ve lise y?llar?m? Robert Kolejde geçirdim. Yahudi as?ll? Türkiye Cumhuriyeti vatanda?? olarak ?kinci Dünya Sava?? günlerini ya?ad?m. De?i?en ?stanbul ve Türkiyeyi gözlemledim. Kolejde Tarih Hocam?z Cami Baykurtun ki?ili?imin geli?iminde emekleri çoktur. Sol fikirlere bu dönemde inanmaya ba?lad?m. Üniversiteye ba?lad???mda art?k bir ?eyler yapmak gerekir anlay???yla ?efik Hüsnünün kurdu?u yasal TSEKPe (Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi) yak?nl???n? bildi?im ?stanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derne?ini arkada?lar?mla birlikte kurduk. Hür Gençlik gazetesini yay?nlad?k. Ard?ndan gözalt?lar, tutuklamalar geldi.Bir arac? vas?tas?yla Bursa Cezaevinde yatan Nâz?m Hikmet ve arkada?lar?n?n dokudu?u kuma?lar, bana geldi. Büyük bir heyecan ve ?evkle bu kuma?lar? satarak gelirinin Nâz?ma ula?mas?n? sa?lad?m.Türkiye ??çi Partisi kuruldu. Mehmet Ali Aybar?n te?vikiyle partiye kat?ld?m. Ya?am?m?n en güzel günlerini Partide geçirdim. 15 sosyalist milletvekilini TBMMye yollad?k. Yeni arkada?lar dostlar yolda?lar edindim.Birle?mi? Milletlere ba?l? FAO ( Uluslar aras? G?da Örgütü) projeleri için Afrikaya gittim. Kara Afrikan?n makûs tarihini de?i?tirme u?runa yürütülen ulusal ba??ms?zl?k mücadelelerine tan?kl?k ettim. Elimden geldi?i kadar Mozambikte sosyalist kuruculuk çal??malar?na kat?ld?m. Birçok Afrika ülkesini gezdim.Emekli olup Türkiyeye döndü?ümde Nâz?m Hikmet Kültür ve Sanat Vakf? yeni kurulmu?tu. O dönemden bugüne halen bu Vak?fta gönüllü olarak büyük bir k?vançla çal??maktay?m.

Inseparables, comprar "CUMHURIYETLE BIRLIKTE BÜYÜDÜM (EBOOK)" junto con:

Opiniones "CUMHURIYETLE BIRLIKTE BÜYÜDÜM (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate