bozk?r?n üç atl?s? (ebook) 9789758845057
  • Comenzar a leer

BOZK?R?N ÜÇ ATL?S? EBOOK


Valora este libro

3.99€

3.79€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789758845057
Türk-Tatarlar? 'n?n tarihi Avrupa 'da tan?nmalar?ndan çok evvel ba?lar. Hadiselerin bilinmesi ve s?ralanmas? bak?m?ndan büyük güçlüklerle dolu olan bu tarih, Asya K?tas?'n?n geni?li?i ile orant?l?d?r. Avrupal?larca az tan?nan ve onun ruhuna yabanc? olan hadiselerin anla??lmas? ve hele izah? çok güçtür. Bu kavimlerin dramatik dünyas?ndaki hadiseler ba?ka kanunlar alt?nda ve geni? sahalarda cereyan etmi?tir. Elinizdeki kitab?n amac? söz konusu kavimlerin dünya tarihi içindeki önemi üzerine okuyucular?m?z?n dikkatini çekmek ve ayn? zamanda onlarla Avrupal?lar aras?nda ortaya ç?kan ili?kiyi belirtmektir.

Inseparables, comprar "BOZK?R?N ÜÇ ATL?S? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "BOZK?R?N ÜÇ ATL?S? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate