atatürk'ün aç?k ve gizli celse meclis konu?malar? 2 (ebook) 9789754452044
  • Comenzar a leer

ATATÜRK'ÜN AÇ?K VE GIZLI CELSE MECLIS KONU?MALAR? 2 EBOOK


Valora este libro

3.00€

2.85€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754452044
Büyük Atatürk'ün, Meclisin aç?k ve gizli celselerinde yapt??? konu?malar. Osmanl? Devleti'nin son y?llar? ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu?u dönemine ait tarihi geli?melerin anlat?ld??? en önemli belgelerdendir. Kitab?n 1. cildinin önsözünde ?öyle demi?tim: "Atatürkçü nesiller yeti?tirebilmemiz için, günümüz gençli?inin o dönemin olaylar?n? iyi ö?renmesini, Ata's?n? iyi tan?mas?n?, O'nun fikirlerini ve bütün sözlerini kolayca okuyup anlamas?n? sa?lamak zorunday?z. Çünkü zaman? geldi?inde büyük Türk Milletinin bekâ ve yücelmesine hizmet görevini bugünün gençleri üstleneceklerdi." Atatürk'ün konu?malar?n?n as?llar?, birçok yay?n kurulu?u ve devlet kurumu taraf?ndan bas?lm??t?r. Fakat bugünkü ku?aklar, 90 y?l öncesinin Türkçesi ile söylenmi? olan o sözleri anlamakta zorluk çekmektedirler. Bu yüzden o konu?malar?n bugünkü nesiller taraf?ndan anla??lacak ?ekilde sadele?tirilip bas?lmas?na büyük ihtiyaç duyulmaktad?r. ??te ben Atatürk'ün Meclis konu?malar?n? bu sebeple sadele?tirdim.

Inseparables, comprar "ATATÜRK'ÜN AÇ?K VE GIZLI CELSE MECLIS KONU?MALAR? 2 (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ATATÜRK'ÜN AÇ?K VE GIZLI CELSE MECLIS KONU?MALAR? 2 (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate