atatürk muhaliflerinden portreler 2 (ebook) 9789754452006
  • Comenzar a leer

ATATÜRK MUHALIFLERINDEN PORTRELER 2 EBOOK


Valora este libro

1.99€

1.89€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789754452006
1. Meclis'te, 2. Grup olarak adland?r?lan, aralar?nda Celalettin Arif Bey, Hüseyin Avni Ula?, Ali ?ükrü Bey, Selahaddin Köseo?lu, Mehmet ?ükrü Koç, Salih Ye?ilo?lu, Hakk? Hami Ulukan, Ziya Hur?it gibi ki?ilerin de bulundu?u muhalif milletvekillerinin Atatürk kar??t? konu?malar.. Muhalifler, Kurtulu? Sava?? s?ras?nda Atatürk'ün Ba?komutanl???n?n uzat?lmamas?, hatta milletvekili bile seçilememesi gibi pek çok giri?imler sergilemi?lerdir. Bütün bunlar bu eserde.. Ayr?ca bu kitaplarda, bu hainliklerin yan? s?ra "Cephelerde aç ve ç?r?lç?plak sava?an askerin yedi?inin onda birinin toprak oldu?u, askerlerin boynuna boyunduru?u geçirip ka?n?lar? yürüttü?ü" gibi ba?ka kaynaklarda bulamayaca??m?z bilgilere de ula?maktay?z. Mustafa Kemal Pa?a'n?n hangi ko?ullarda Milli Mücadele yapt???n?n daha da anla??lmas? için bu eserler mutlaka okunmal?d?r. Bu arada a?a??da gördü?ünüz dört ciltlik Atatürk'ün aç?k ve gizli celse konu?malar?'ndaki sözlerinin kimlere yönelik oldu?u da Atatürkmuhaliflerinden portreler'de yer alan konu?malarla yap?lacak kar??la?t?rmayla aç?kl?k kazanacakt?r.

Inseparables, comprar "ATATÜRK MUHALIFLERINDEN PORTRELER 2 (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ATATÜRK MUHALIFLERINDEN PORTRELER 2 (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate