asur edebiyat? (ebook) 9789753861335
  • Comenzar a leer

ASUR EDEBIYAT? EBOOK


Valora este libro

2.99€

2.84€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789753861335
Asur dili Aramca diye bilinen Semitik diller gurubunun içindedir. Büyük ?skender zaman?nda Küçük Asya'daki, ?ran'daki, Ermenistan'daki ve Arap yar?madas?ndaki halklar?n konu?tu?u dildi. Persler (Selusiler) iç çeki?meleri dolay?s?yla F?rat?n ötesindeki yerlerini Pars'lara kar?? savunmaktan vazgeçince, Babil ve Mezopotamya'da Aramcan?n hakim oldu?u ba??ms?z prenslikler türedi. Romal?lar al?ncaya kadar da ya?ad?lar. Bu yeni devletlerin en ünlüsü, ba?kenti Urhoy olan Edessa* krall???yd?. Ülkenin dinsel ve siyasal merkezi erkenden H?ristiyanl??? kabul etti. H?ristiyanl???n etkisi alt?nda Edessa'n?n Aramicesi geli?ti ve bütün Do?u kiliselerinin, Akdenizden, Basra Körfezine kadar dinsel ve edebi dili oldu. Suriye'de VI. yüzy?la kadar Yunanca ile birlikte kullan?ld?. Müslüman Araplar'?n istilas?ndan sonra Arapça resmi dil oldu ve yava? yava? Aramicenin yerini ald?. Vaktiyle insanlar?n konu?tu?u bu dil, XIII. yüzy?ldan sonra kilise dili ve edebi dil olmu?tu." kitab?n giri?inden

Inseparables, comprar "ASUR EDEBIYAT? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ASUR EDEBIYAT? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate