arif için din yoktur (ebook) 2789785901747
  • Comenzar a leer

ARIF IÇIN DIN YOKTUR

 - eBook

Valora este libro

2.50€

2.38€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 2789785901747
Sufizmin içinde kendine özgü bir üslupla bât?ni ö?retinin s?rlar?n? ku?aktan ku?a?a aktarmada Muhyiddin ?bn-i Arabinin çok önemli bir fonksiyonu olmu?tur. Ö?retisine ait s?rlar?n hemen hemen hiçbiri aç?k bir ?ekilde d??ar?ya s?zd?r?lmam??sa da, öyle sözlerinin içine öyle bilgiler kendisi taraf?ndan gizlenmi?tir ki, bu sözlerle kar??la?anlar, ço?unlukla büyük bir ?a?k?nl?k içinde kalm??lard?r. O sözleri anlamaya çal??anlar, o sözlerin içine gizlenen as?l anlamlarla yüzyüze gelebilmi?ler ancak böyle bir çaba içine girmeyenlerin büyük bir bölümü onu din d??? olmakla suçlam??lard?r.

Inseparables, comprar "ARIF IÇIN DIN YOKTUR (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ARIF IÇIN DIN YOKTUR (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate