alfabet szczescia. milosc (ebook) 9788873043782
  • Comenzar a leer

ALFABET SZCZESCIA. MILOSC EBOOK


Valora este libro

3.99€

3.79€

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - SIN DRM
  • Editoral: TEKTIME
  • Lengua: INGLÉS
  • ISBN: 9788873043782
Mi?o?? - oto pierwsze s?owo w alfabecie szcz??cia, powiedzia?bym nie tylko jakie? s?owo, lecz:
S?OWO NAJWI?KSZE ZE S?ÓW!
KRÓL S?ÓW!
S?OWO, KTÓRE ZAWIERA NAJPI?KNIEJSZE S?OWA!
S?OWO, ABY JE WYRAZI? BRAKUJE S?ÓW!
Mi?o?? jest najbardziej po??dana i zarazem najtrudniejsz? rzecz? do osi?gni?cia! Kto z nas nie chce by? kochanym?
Kto z nas nie chce kocha?? Mam nadzieje, ze wszyscy!
Mówi? jeste?my stworzeni:
- przez Mi?o??,
- aby kocha?,
- i by? kochanym.
Powiedzia?bym jeszcze wi?cej:
- ?eby zako?czy? ?ycie w mi?o?ci!
MI?O?? JEST NASZYM POCZ?TKIEM.
DROGA NASZEGO ?YCIA.
JEST WIECZNO?CI?!
Mi?o?? jest czym? dziwnym, bardzo dziwnym, bo wymazuje ró?nice:
- pomi?dzy religiami,
- pomi?dzy narodami,
- pomi?dzy lud?mi,
- mi?dzy kulturami,
- mi?dzy charakterami,
- mi?dzy ?wiatopogl?dami,
- mi?dzy ró?nicami wieku,
- pomi?dzy kolorami skóry,
- mi?dzy j?zykami,
- pomi?dzy politykami,
- mi?dzy wrogami itp.
Pi?kne? Prawda! Kto? mo?e mi powiedzie?, a wiec? To wszystko? Macie racj?

Czym jest Mi?o???  
W obliczu tego pytania my?l?, ?e jestem analfabet?, g?upcem który chce wyja?ni? co?, co jest niewyt?umaczalne!
Daj spokój! Nie b?d? dla siebie taki twardy. Przyzna?e?, ze jeste? ignorantem - to ju? wiele. Nie wszyscy to potrafi?. Inna rzecz, je?eli co? jest trudne do wyt?umaczenia to musimy to zostawi? bez odpowiedzi? Pewnie, kto? móg?by powiedzie?, poco si? trudzi?? Mo?na i w ten sposób. Wielu z nas tak w?a?nie robi, ale wtedy zostaliby?my bez odpowiedzi.
Pozostawi? pytania bez odpowiedzi? Nie. Nie mo?emy zostawi?. Macie racj?. Dzi?kuj?! Naprawd? dzi?kuj? za wsparcie i pocieszenie! Doda?o mi ono i to jest bardzo du?o.
Wi?c czy zaczynam? Jeste?cie gotowi?
Zanim jednak zaczn?, chcia?bym przeprosi? ?e nie b?d? zdolny odpowiedzie? tak, jakbym chcia? i jak wy by?cie chcieli. Na pocz?tku proponuj?, aby ka?dy z nas sam sobie odpowiedzia? na pytanie:
Czym jest wed?ug Ciebie mi?o???

PUBLISHER: TEKTIME

Inseparables, comprar "ALFABET SZCZESCIA. MILOSC (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ALFABET SZCZESCIA. MILOSC (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate